گفتار درمانی ناطق مشهد

روش های جدید درمان کم شنوایی با استفاده از سمعک و یا بدون سمعک